مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی 49 صفحه-42077589

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 49 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید مشخصات فایل تعداد صفحات49حجم179/995 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقمبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی 49 صفحه|42077807|lna|مبانی نظری هیجان خواهی,ادبیات نظری هیجان خواهی,چارچوب نظری هیجان خواهی,فصل دوم پایان نامه هیجان خواهی,دانلود مبانی نظری هیجان خواهی,پیشینه هیجان خواهی,پیشینه تحقیق هیجان خواهی,پیشینه داخلی هیجان خواهی,پیشینه خارجی هیجان خواهی,پیشینه پژوهش هیجان خواهی,پیشینه نظری هیجان خواهی,پیشینه تحقیقات هیجان خواهی,پیشینه ی هیجان خواهی,پیشینه تحقیق درباره هیجان خواهی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی 49 صفحه را مشاهده می نمایید.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 49 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات49حجم179/995 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق هیجان خواهی می باشد که در بخش اول بصورت جامع چارچوب نظری هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه هیجان خواهی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرند. هیجان خواهی را می توان به عنوان نیاز به تنوع جویی در دریافت های حسی و شورانگیز جدید و تمایل به پذیرش خطرات جسمانی و اجتماعی به منظور کسب تجربه های مشابه تعریف کرد(زاکرمن، ۱۹۷۹).

هیجان خواهی صفت شخصیتی است که ابتدا توسط آیزنک ۱توصیف شد. به نظر آیزنک فرد برون گرا، علاقمند به تعامل اجتماعی است، دوستان فراوانی دارد، هیجان طلب است و بصورت تکانشی عمل می کند(آیزنگ ۱۹۹۱).همچنین هیجان خواهی، ویژگی ای از رفتار انسانی است که با نیاز به احساس های متفاوت و اشتیاق برای پذیرش خطرات جسمی و اجتماعی این تجارب، تعریف می شود(ریو، جان مارشال۲۰۰۱). زاکرمن و همکاران( به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۴) بین هیجان خواهی با تمایلات جنایت کارانه و رفتارهای ضد اجتماعی، پرخاشگری، بی انضباطی و تکانشگری ارتباط مثبت و معناداری بدست آورده اند(ابوالقاسمی، ۱۳۸۴).

نمونه پیشینه هیجان خواهی

مورگان، گاستون و ماک ۳(۲۰۰۶) در مطالعه ای سلامت معنوی، سازگاری مذهبی و کیفیت زندگی زنان آمریکایی آفریقایی تبار که در مرحلۀ درمان سرطان سینه قرار داشتند را مورد بررسی قرار دادند. تحلیل داده ها نشان داد که این زنان سازگاری مذهبی مثبت تری داشتند و بین سلامت معنوی و حوزه های کیفیت زندگی جسمانی، هیجانی و عملکرد رابطۀ معنی داری وجود دارد.


فهرست مطالب

1- ۸-1 تعاریف مفهومی ۶
1-۸-1-1 هیجان خواهی
1-۸-2 تعاریف عملیاتی
1-۸-2-2 هیجان خواهی :

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش هیجان خواهی ۹

2-1 مقدمه ۱۰
2-2 مبانی نظری هیجان خواهی ۱۰
2-2-1 هیجان خواهی: ۱۰
2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی ۱۲
2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه ۱۲
2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید ۱۳
2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز ۱۳
2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت ۱۳
2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی ۱۴
2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی ۱۴
2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه ۱۴
2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری ۱۴
2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت ۱۴
2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه ۱۵
2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی ۱۶

2-3 مروری بر تحقیقات هیجان خواهی ۲۶2-3-1 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در داخل کشور ۲۶2-3-2 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در خارج کشور ۳۱

منابع


"