نظریه های هیجان خواهی و بررسی ویژگی های افراد هیجان خواه-42077590

هدف از این پژوهش بیان می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات48حجم174/501 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل پس از تعریف مغهومی هیجان خواهی به بررسی نظریه های هیجان خواهی می پردایم و پس از به تشریح ویژگی های افراد هیجان خواه خواهیم پرداخت. فرد هیجان خونظریه های هیجان خواهی و بررسی ویژگی های افراد هیجان خواه|42077808|lna|تاریخچه هیجان خواهی,مولفه های هیجان خواهی,نظریه های هیجان خواهی,ویژگی های افراد هیجان خواه,پایان نامه هیجان خواهی,دانلود پایان نامه هیجان خواهی,پایان نامه درباره هیجان خواهی,پایان نامه در مورد هیجان خواهی
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان نظریه های هیجان خواهی و بررسی ویژگی های افراد هیجان خواه را مشاهده می نمایید.

هدف از این پژوهش بیان می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم174/501 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

پس از تعریف مغهومی هیجان خواهی به بررسی نظریه های هیجان خواهی می پردایم و پس از به تشریح ویژگی های افراد هیجان خواه خواهیم پرداخت.


فرد هیجان خواه همواره به دنبال تجربه های جدید است، تجربه-هایی چون غذاهای تند، عوض کردن کانال های تلویزیونی، گوش کردن به موسیقی همراه با مقداری مشروب و مواردی از این قبیل. هیجان خواهان در مقایسه با هیجان گریزها، فعالیت جنسی بیشتر و متنوع تری را گزارش می دهند. هیجان خواهان در مقایسه با هیجان گریزها، داشتن رابطۀ و درگیری عاطفی را شرط لازم روابط جنسی نمی دانند. بعلاوه هیجان خواهان در مقام پدر و یا مادر، ملاک های آسان گیرانه تری برای فعالیت های جنسی فرزندانشان تعیین می کنند(ریو، جان مارشال۲۰۰۱).

مواد مخدر هم می تواند وسیله ای برای بالا بردن سریع انگیختگی باشند. مواد مخدر دری را به روی تجربه های جدید( توهمات) می گشایند، از رفتارهای مخاظره آمیز بازداری زدایی می کنند، و وسیله ای برای گریختن از یکنواختی و بی حوصلگی هستند. زاکرمن و همکاران(۱۹۹۰) برای اثبات این ادعاها از دانشجویان خواستند که پرسشنامۀ هیجان خواهی دربارۀ انواع مواد مخدر و الکل را پر کنند. چندین مقیاس با مصرف الکل و مواد مخدر به ویژه در مردان همبستگی داشتند(ریو، جان مارشال۲۰۰۱).جستجوی تجارب جدید به انحرافاتی همچون پرخاشگری، دزدی، تبهکاری گسترش می یابد. اثر هیجان خواهی بر مصرف مواد مخدر، رابطۀ بین هیجان خواهی و انحرافات نوجوانی را توجیه می کند بطوریکه هیجان خواهی، مصرف مواد را پیش بینی می کند و مصرف مواد، انحراف کلی را پیش بینی می نماید(ریو، جان مارشال۲۰۰۱).


فهرست مطالب
هیجان خواهی ۱۰
2-2-1 هیجان خواهی: ۱۰
2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی ۱۲
2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه ۱۲
2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید ۱۳
2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز ۱۳
2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت ۱۳
2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی ۱۴
2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی ۱۴
2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه ۱۴
2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری ۱۴
2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت ۱۴
2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه ۱۵
2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی ۱۶

2-3 مروری بر تحقیقات هیجان خواهی ۲۶


منابع"